ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 16 กันยายน 2564 | แก้ไข

เ ห็ น แ บ บ นี้ อ ย่ า ม อ ง ข้ า ม เ ด็ ด ข า ด ช่ ว ย เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง แ จ้ ง ค ว า ม

เ ห ตุ ท ะ เ ล า ะ วิว า ท ภายในครอบครัว ในสังคมเราพบเจอได้อยู่บ่อย ๆ แต่ในบางครั้ง เ ร า อ า จ ไ ม่ ก ล้ า เ ข้  า ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ เพราะเ ก ร ง ว่าจะเป็น ก า ร  ยุ่ งเ รื่ อ ง ข อ ง ค ร อ บ ค รั วคนอื่น อีกทั้ง ห วั่ น ได้รับ อั น ต ร า ย จาก ส ถา  น ก า ร ณ์ ดังกล่าวด้วย

จากข้อมูลของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ ค ว า ม มั่ น ค งของ ม นุ ษ ย์ชี้ว่า ส า เ ห ตุของ ค ว า ม รุ น แ ร ง ในครอบครัวที่พบได้บ่อย คือ คู่ ส ม ร สทำ ร้ า ย กันเอง ทั้งสามีทำ ร้ า ย ภรรยาและภรรยาทำ ร้ า ย สามี ซึ่งเกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย บิดามารดาทำ ร้ า ย บุตร และผู้ที่ แ ข็ ง แ ร งกว่าทำ ร้ า ย บุพการีที่มีความชราภาพ หรือญาติผู้ใหญ่ที่มีความอ่อนแอทางสรีระ ซึ่งโดยการกระทำความ รุ น แ ร งมีทั้งทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ รวมถึงการละเลยทอดทิ้ง ถ้าหากเราเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนั้น หากหวั่นได้รับอั น ต ร า ย สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือ แจ้งเจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จให้เข้ามาช่วยเหลือ ผู้ที่ถูก ทำ ร้ า ย

อย่างเช่น คลิปจากผู้ใช้ Tiktok ชื่อ nack_nattawat ได้นำคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอถูกผู้ชายในบ้าน ทำ ร้ า ยร่างกาย โดยผู้โพสต์คลิป ได้โพสต์แคปชั่นประกอบ ว่า คลิปต่อนะครับ อันนี้ ตำ ร ว จ เข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อครับ #ทุ่งสง #นครศรีธรรมราช เ รื่ อ ง คือแฟน ท ะ เ ล า ะกัน รุ น แ ร ง ผมอยู่บ้านตรงข้ามได้ยินเสียง ผู้หญิงร้อง เ สี ย ง ดั ง และร้องขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อผมเลย โ ท ร แ จ้ ง ตำ ร ว จ สุดท้ายผู้ชาย โ ด น จั บไปส่วนผู้หญิง ป ล อ ด ภั ยครับ

ภายหลังที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้น ได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเม้นต์จำนวนมาก อาทิเช่น

  • "เห็นอะไร แบบ นี้ ไม่ควรมองข้ามว่าไม่ใช่เรื่องของตัว.. แ จ้ ง ตำ  ร ว จให้เข้า ช่ ว ย ดีที่สุดค่ะ... เพื่อน บ้านที่ดี"
  • "ผู้หญิงคนนี้โชคดีมากที่มีเพื่อนบ้านแบบคุณ"
  • "คนรักกัน ไ ม่ น่ า ทำแบบนี้"
  • "จากใจผู้หญิงที่เคยตกอยู่ใน ส ถ า น ก า ร ณ์แบบนี้ คือเค้าอยากให้ช่วยเหลือที่สุดค่ะ อย่ามองข้ามว่าเป็นเรื่องของ ผั ว เ มี ยเลยค่ะ"

สิ่งหนึ่งที่ควรทราบ หากมีความ เ สี่ ย งต่อการถูกกระทำ รุ น แ ร ง จากบุคคลในครอบครัวก็คือ ก ฎ ห ม า ยต่างๆ เช่น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ถู ก ก ร ะ ทำ ด้วย ค ว า ม รุ น แ ร งในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรือแม้กระทั่ง พ.ร.บ.พระราชบัญญัติการ ป้ อ ง กั นและ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 ได้มีการให้ความ คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ถู ก ก ระ ทำเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม  ค ร อ ง ผู้ ถู ก ก ร ะ ทำ ด้วยความ รุ น แ ร ง ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ ถู ก ก ร ะ ทำด้วย ค ว า ม รุ น แ ร ง ในครอบครัว หรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการ ก ร ะ ทำด้วยความ รุ น แ ร งในครอบครัว มีหน้าที่ แ จ้  งต่อ พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่เพื่อ ดำ เ นิ น ก า ร ตามพ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ถู ก ก ร ะ ทำด้วยความ รุ น แ ร ง ในครอบครัว การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้กระทำโดย สุ จ ริ ต ย่อมได้รับความ คุ้ ม ค ร อ งและ ไ ม่ ต้องรับ ผิ ด ทั้งทาง แ พ่ ง ทาง อ า ญ า และทาง ป ก ค ร อ ง

ซึ่งการ แ จ้ ง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อ า จ กระทำได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการ แ จ้ ง ด้วยคำ พู ด ยื่นเป็นหนังสือ โทรศัพท์ แจ้งทางอีเมล หรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งผู้แจ้งโดย สุ จ ริ ต จะได้รับการ คุ้ ม ค  ร อ ง และ ไ ม่ ต้ อ ง รั บ ค ว า ม ผิ ดใดๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก : nack_nattawat

ข้อมูลด้านกฎหมายเพิ่มเติมจาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ