ข่าววันนี้ » โซเชียล
Nabi - 20 กันยายน 2564 | แก้ไข

ไปสิคะ รออะไร? ไปจดทะเบียนสมรสกัน ราชกิจจาประกาศ ลดค่าธรรมเนียม เหลือ 1 บาท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 4 ฉบับ ได้แก่ ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว, ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน, ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 2 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

 • (1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1 บาท
 • (2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
 • (3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้นรายละ 1 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 2 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

 • (1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 6 จัตวา
 • (2) การออกใบแทนใบรับ
 • (3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรตามมาตรา 10

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

 • (1) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน ตามมาตรา 6
 • (2) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา 14 (1)
 • (3) การแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น ตามมาตรา 18 วรรคสาม
 • (4) การแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น ตามมาตรา 21 วรรคสี่
 • (5) การแจ้งการย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 30/2
 • (6) การออกบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 38/1
 • (7) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย ตามมาตรา 39 วรรคสอง

ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลฉบับละ 1 บาท ในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

 • (1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
 • (2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
 • (3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
 • (4) การออกใบแทนหนังสือสำคัญตาม (1) (2) หรือ (3)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค.2564

โดย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ